با این انگشتان رباتیکی کوچک می‌توانید حشرات را غلغلک بدهید

محققان ریزانگشت رباتیکی کوچکی طراحی کرده‌اند که می‌تواند با حشرات تعامل برقرار کرده و حتی آنها را غلغلک بدهد.
Rate this post

حشرات ریز در مقایسه با انگشتان انسان بسیار ریز به نظر می رسند، حال محققان ریزانگشت رباتیکی کوچکی برای تعامل با حشرات طراحی کرده‌اند که حتی قادرند آنها را غلغلک بدهد.