کشتی غول‌پیکر چینی New Aden معرفی شد؛ کاهش مصرف سوخت و تولید آلودگی به کمک بادبان‌ها

کشتی جدید New Aden چین با کمک چهار بادبان پیشرفته می‌تواند در هر سفر از نشر 2900 تن آلودگی کربن دی‌اکسید جلوگیری کند.
Rate this post

مدت هاست که کشتی های بخار و دیزلی جایگزین کشتی های دارای بادبان شده اند. اما به نظر می رسد با حرکت به سمت دنیای عاری از کربن، احتمال برگشت کشتی های دارای بادبان باشیم. در این راستا شرکت حمل و نقل چینی China’s Dalian Shipbuilding Industry Co، کشتی غول‌پیکری ساخته که مصرف سوخت آن حدود ۱۰ درصد کمتر از کشتی‌های معمولی است.